EN MK

Годишен извештај финансов дел 2023год.


28.02.2024

 

 

Остварени резултати за период од 01.01.2023год. до 31.12.2023год.

 
 

Ј П ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА-Струмица

 

Р.бр

ОПИС

ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2023 во денари

 

А

ВКУПНИ ПРИХОДИ

 

47,479,433 ден.

 

1

Приходи од редовна работа

19,430,554 ден.

 

 

1.1

Приходи од паркинг Гоце Делчев

3,227,917 ден.

 

 

1.2

Приходи од улично осветлување

7,193,038 ден.

 

 

1.3

Приходи од зонско паркирање

8,661,946 ден.

 

 

1.4

Приходи од хоризонтална сигнализација

347,653 ден.

 

 

2

Останати приходи

28,048,879 ден.

 

 

Б

ВКУПНИ РАСХОДИ

 

 

 

а)

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

 

4,125,294 ден.

 

1

Набавна вредност на репроматеријали

3,318,923 ден.

 

 

2

Гориво

194,011 ден.

 

 

3

Резервни делови за одржување на постојаните средства

317,167 ден.

 

 

4

Средства за одржување на хигиена

11,999 ден.

 

 

5

Канцелариски материјал

91,371 ден.

 

 

6

Потрошени останати суровини и материјали

114,246 ден.

 

 

7

Потрошен гас за греење

54,672 ден.

 

 

8

Останати рсходи од работењето

22,905 ден.

 

 

б)

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

 

32,387,765 ден.

 

1

Регистрација на возила

35,067 ден.

 

 

2

Осигурување од дејности,моторни возила и повреда при работа

107,275 ден.

 

 

3

Трошоци за телефонски услуги и интернет

251,242 ден.

 

 

4

Поштарина

72,716 ден.

 

 

5

Услуги за одржување на постојаните средства

370,080 ден

 

 

6

Дневници за службени патувања на вработените

0 ден.

 

 

7

Надомест на У.О. и Н.О

148,339 ден.

 

 

8

Останати услуги

11,797,050 ден.

 

 

9

Останати нематеријални трошоци

18,803,943 ден.

 

 

9/1

 Kомунални трошоци

15,960,294 ден.

 

 

9/2

Одржување на софтвер за зонско паркирање

1,663,382 ден.

 

 

9/3

Комунална и останати такси

821,762 ден.

 

 

9/4

Други нематеријални трошоци

358,505 ден.

 

 

9/5

Трошоци за систематски прегледи на вработените

0 ден.

 

 

10

Репрезентаци

7,106 ден.

 

 

11

Надоместок за платниот промет

89,795 ден.

 

 

12

Парични казни и камати

72,160 ден.

 

 

13

Амортизација

632,992 ден.

 

 
 

 

 

 

 

     

Р.бр

ОПИС

ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2023 во денари

 

в

БРУТО ПЛАТИ

 

11,138,437 ден.

 

1

НЕТО ПЛАТИ

7,463,924 ден.

 

 

2

ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ

3,118,766 ден.

 

 

3

ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТИ

555,747 ден.

 

 

г

ДРУГИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

 

363,279 ден.

 

1

Помош во случај на смрт на член од потесно семејство

37,876 ден.

 

 

2

Отпремнина при заминување во пензија

69,850 ден.

 

 

3

Регрес за годишен одмор за 2023год.

255,553 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ

резултати во Ј П“ ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА"-Струмица

за период од 01.01.2023год. до 31.12.2023год.

 

За извештајниот период  Ј П “ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА"-Струмица има остварено приходи во износ од 47.479.433,00 денари.

 

 

Во истиот извештаен период се направени вкупни трошоци од 48.014.775 денари од кои:

 

1.Материјални трошоци во износ од 4.125.294,00 денари.

 

2.Нематеријални трошоци во износ од 32.387.765,00 денари.

 

3.Бруто плати за вработените во износ од 11.138.437,00 денари.

 

4.Други трошоци на вработените во износ од 363.279,00 денари.

 

Односно,искажана е загуба во износ од 535.342,00 денари.

 

Ј П" ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА"-Струмица