EN MK

Годишен извештај од 01.01.2023 до 31.12.2023


28.02.2024

 

Јавно претпријатие

"Паркиралишта Струмица" Струмица

 

ул: 24 Октомври бр.2

Струмица 2400

) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com

  ИЗВЕШТАЈ

За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период

 од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Струмица, 2024

 Општи информации

  Јавното претпријатие за изградба,одржување и користење на јавни паркинг простори  е основано од Советот на општина Струмица со цел на систематски начин да се реши проблемот со паркирање на моторни возила во градот Струмица со што би се овозможило  слободен и безбеден проток на возила и луѓе по улиците и тротоарите во градот Струмица. Дополнително Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 даде согласност за проширување на дејноста на Јавното претпријатие и во делот на уличното осветлување.

 Седиштето на претпријатието е на улица „ул.24 Октомври“ бр.2 во Струмица.

  Правната основа за воспоставување и функционирање на Јавното претпријатие е дефинирана со следниве законски прописи:

 

 1. Закон за Јавни претпријатија

 

 1. Закон за Локална самоуправа;

 

 1. Закон за Безбедност во сообраќајот;

 

 1. Закон за Заштита и унапредување на животната средина;

 

 1. Одлука за одржување на јавниот простор за паркирање и начинот на негово користење на град Струмица

 

 1. Одлука за јавните паркиралишта од значење на Општина Струмица

 

 1. Одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

 

 1. Статутот на Претпријатието и правилниците донесени од Управниот одбор и Директорот

    Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ - Струмица има својство на правно лице со права, обврски  и одговорности утврдени  со Закон, Статут на претпријатието и актите за организирање на Јавното претпријатие. Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка  и за обврска одговара со сите средства-целосна одговорност

Организациска поставеност на претпријатието     

 Органи на претпријатието се:

 

 •    Управен одбор кој брои 5 члена избрани од основачот на препријатието;

 

 • Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење кој брои 5 члена избрани од основачот на претпријатието и

 

 • Директор.

 Управниот одбор како орган на управување во Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ - Струмица работи со одржување на седници на кои се донесуваат Одлуки, Програма за работа на претпријатието и извештај за работата согласно Статутот на претпријатието.

  Претпријатието го застапува и претставува Директорот на претпријатието.

  Средствата за вршење  на својата дејност Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ -Струмица во извештајниот период ги остваруваше преку подигање на неправилно запрени  и паркирани возила, наплата за користење на јавните паркинг простори, одржување на уличното осветлување, одржувањето на хоризонталната сигнализација и други услуги.

   Согласно Статутот, Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ -

Струмица е составено од два сектори и четири одделенија:

           

 • Сектор за административни работи и човечки ресурси
 • Одделение за администрација;
 • Одделение за човечки ресурси

 

 • Сектор за јавни паркиралишта и пајак служба
 • Одделение за паркиралишта;
 • Одделение пајак;

 

 • Одделение јавно осветлување

 Дејности по одделенија во ЈП Паркиралишта Струмица

 Делокругот на работењето на јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ ги опфаќа организирањето, наплатата и регулацијата на паркирањето во градот Струмица, како и тековното одржување на јавно осветлување и хоризонталната сигнализација на територијата на општина Струмица.

Јавни паркиралишта                                                                   

 Со интензивирање на организирањето на паркинг просторите во градот Струмица преку воведувањето на системот на зонското паркирање, јавното претпријатие на граѓаните на општина Струмица како и на посетителите на нашиот град им овозможи да се справат со растечката потреба од паркинг место и сложената мобилност на сообраќајот во мирување и се потруди брзо и економски прифатливо сите лесно да стекнат со слободно паркинг место. Со тоа значително се придонесе во процесот на намалување на опасностите во сообраќајот со кои граѓаните секојдневно се соочуваат и зголемување на безбедноста особено во централното градско подрачје.

    Во делот на зонското паркирање, во периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година преку СМС пораки и преку греб карти/билети паркирале 161.225 корисници и тоа 142.425 преку смс и 18.800 преку греб карти  на расположливи 980 паркинг места односно истите искористиле 294.668  паркинг сесија по час (паркинг часови),

 

Број на СМС пораки

Број на греп карти

Вкупно по зони S1X/S2X

Вкупно по месеци

Месец #

Зона #

S1X

S2X

S1X

S2X

 

 

Јануари

7.359

12.651

700

400

8.059

13.051

21.110

Февруари

6.765

12.580

300

200

7.065

12.780

19.845

Март

7.687

13.975

500

700

8.187

14.675

22.862

Април

8.368

14.898

1.000

800

9.368

15.698

25.066

Мај

8.323

15.168

900

1.000

9.223

16.168

25.391

Јуни

8.082

13.455

1.100

800

9.182

14.255

23.437

Јули

9.790

16.162

1.800

900

11.590

17.062

28.652

Август

10.590

16.883

2.100

1.000

12.690

17.883

30.573

Септември

8.078

13.646

700

100

8.778

13.746

22.524

Октомври

7.924

13.436

700

700

8.624

14.136

22.760

Ноември

7.853

13.990

900

500

8.753

14.490

23.243

Декември

10.754

17.451

500

500

11.254

17.951

29.205

Вкупно по зони

За СМС/Грепки

101.573

174.295

11.200

7.600

112.773

181.895

          294.668

Вкупно за период 01.01.2023 31.12.2023

 

294.668

                 

          Табела 2. Паркирања преку СМС и Греб карти за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 год.

Во делот на повластеното паркирање, за месец јануари 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 535 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање, од кои :

 • 371 дозволa се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 42 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 95 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 6 дозволи за правен субјект
 • 14 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозволa за месечна резервација во црвена зона
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона и
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона.

 За месец февруари 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 537 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 368 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 43 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 98 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 13 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозволa за месечна резервација во црвена зона
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозволa за годишна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за лица со хендикеп во движењето и
 • 1 дозвола за еко – возила.

 За месец март 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 544 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 372 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 43 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 98 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 15 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за еко-возила и
 • 4 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

За месец април 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 547 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 371 дозвола се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 42 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 98 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за еко-возила и
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

За месец мај 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 543 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 372 дозвола се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 45 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 92 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 18 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за еко-возила и
 • 1 дозвола за лица со хендикеп во движењето.

За месец јуни 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 544 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 373 дозвола се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 45 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 94 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 17 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона и
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 За месец јули 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 528 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 373 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 46 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 78 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 4 дозволи за правен субјект
 • 22 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона и
 • 3 дозволи за еко - возила.

 За месец август 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 542 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 375 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 46 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 80 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 10 дозволи за правен субјект
 • 23 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозволи за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 2 дозволи за еко-возила и
 • 1 месечна дозвола за жолта зона.
 • За месец септември 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 566 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :
 • 375 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 47 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 81 дозвола за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 15 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 2 дозволи за еко-возила и
 • 33 дозволи за пожарникар.

 За месец октомври 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 535 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 374 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 46 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 89 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 10 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 2 дозволи за еко-возила и
 • 1 месечна дозвола за паркирање во зона S21.

 За месец ноември 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 574 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 372 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 46 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 91 дозвола за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 14 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона
 • 31 дозвола за лица со хендикеп во движењето
 • 5 дозволи за еко-возила и
 • 1 дозвола за пожарникар.

За месец декември 2023 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 548 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 383 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 40 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 93 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 16 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за лица со хендикеп во движењето
 • 1 дозвола за еко-возила и
 • 1 годишна дозвола за сите зони.

 Пајак служба                                                                    

 Во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година во границите на зонското пакирање на подрачјето на град Струмица, за корисниците кои не го регулирале своето паркирање или пак биле непрописно паркирани,  вработените во пајак службата и контролорите на паркирање имат издадено доплатни билети заради нерегулиран паркинг и тоа :во јануари имат издадено 59 доплатни билети, во февруари имат издадено 95 доплатни билети, за месец март имат издадено 118 доплатни билети, за месец април имат издадено 118 доплатни билети, за месец мај имат издадено 101 доплатен билет, за месец јуни имат издадено 97 доплатни билети, за месец јули имат издадено 259 доплатни билети, за месец август имат издадено 186 доплатни билети, за месец септември имат издадено 203 доплатни билети, за месец октомври имат издадено 278 доплатни билети, за месец ноември имат издадено 358 доплатни билети и за месец декември имат издадено 327 доплатни билети за нерегулиран паркинг на лице место. Вкупниот број на издадени доплатни билети за извештајниот период е 2 199.

 Пајак службата при ЈП„ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ – Струмица, во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, ја продолжи соработката со сообраќајниот сектор при СВР Струмица и со комуналните инспекциски служби при општина Струмица, каде по нивен повик и налог за подигање, кој се дава од униформиран полициски службеник или комунален инспектор, се врши подигање или пак се поставува блокатор на тркало за неправилно запрено, т.е. непрописно паркирано возило на улица, друга јавна површина или за оставено возило на зелена површина на која се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

За извештајниот период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година од страна на Полицијата нема повикано Пајак служба и нема поставено блокатори на тркало за сторен прекршок за погрешно паркирање.

а извештајниот период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година во границите на зонското паркирање на подрачјето на град Струмица нема извршено подигнување на возила со пајак возилото.

 Хоризонтална сигнализација                                                                             

 Во склоп на одделението за јавни паркиралишта во 2015 год. се отпочна со уште една дополнителна дејност, а тоа е одбележувањето на хоризонталната сигнализација на територијата во град Струмица. Хоризонталната сигнализација зависно од  временските услови и прилики предвидено е двапати годишно да се врши преку одбележување, напролет и наесен, секако согласно приоритетите и во координација со секторот за урбанизам и комунални дејности во Општина Струмица. Под приоритети спаѓаат сите пешачки премини, осовински полни и разделни линии, стрелки и останати хоризонтални ознаки на коловозот пред сите основни и средни општински училишта, детски градинки, централното градско подрачје, меѓутоа и на целата територија на град Струмица и населените места каде има потреба од хоризонтална сигнализација, со цел да се зголеми нивото на безбедност и да се подобри сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот.

 Така по извршените техничко-логистички подготовки и припреми за одбележување на хоризонтална сигнализација, како и според временските услови, за извештајниот период од 01.01.2023 до 31.12.2023 е извршено вкупно обележување на 1621,00 м2, линии во должина од 350 м и 40 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец).

 Одделение за јавно осветлување

  Во периодот јануари-декември односно во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023, одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица оствари вкупно 1400 технички интервенции од кои 1165  интервенции се извршени во градот Струмица, додека 235 интервенции се извршени во населените места.

            Во прилог се дадени интервенциите низ населените места во Општина Струмица за извештајниот период од 01.01.2023 до 31.12.2023:

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

3

Куклиш

1

Вељуса

2

Вељуса

2

Добрејци

3

Дабиле

2

Куклиш

4

Сачево

1

Град.Балдовци

2

Костурино

2

Банско

3

Костурино

1

Попчево

1

Дабиле

2

Куклиш

1

Град.Балдовци

2

Рич

1

Муртино

3

Просениково

2

Раборци

1

Просениково

2

Баница

2

Баница

2

Баница

1

Габрово

2

Свидовица

1

Габрово

2

Муртино

3

Муртино

1

Рич

1

Сачево

2

Белотино

1

Добрејци

1

Дабиле

3

Град.Балдовци

1

Струмица

137

Струмица

85

Водоча

1

/

/

/

/

Струмица

98

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

113

ВКУПНО

117

ВКУПНО

155

АПРИЛ

МАЈ

ЈУНИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

5

Баница

1

Банско

4

Белотино

1

Банско

2

Баница

3

Вељуса

3

Вељуса

1

Габрово

2

Габрово

3

Водоча

1

Дабиле

4

Град.Балдовци

3

Дабиле

2

Добрејци

3

Дабиле

2

Добрејци

2

Муртино

2

Добрејци

3

Куклиш

2

Попчево

1

Костурино

2

Муртино

1

Просениково

3

Куклиш

3

Попчево

2

Сачево

2

Муртино

2

Просениково

2

Град.Балдовци

4

Просениково

2

Раборци

1

Струмица

100

Раборци

1

Сачево

1

/

/

Рич

1

Свидовица

1

/

/

Струмица

112

Струмица

88

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

143

ВКУПНО

107

ВКУПНО

128

ЈУЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

2

Банско

1

Банско

2

Белотино

1

Вељуса

1

Вељуса

1

Водоча

1

Водоча

1

Дабиле

1

Габрово

1

Дабиле

1

Муртино

1

Град.Балдовци

1

Куклиш

1

Просениково

1

Добрејци

2

Муртино

1

Раборци

1

Костурино

1

Просениково

1

Рич

1

Куклиш

2

Рич

1

Попчево

1

Муртино

1

Баница

1

Белотино

1

Попчево

1

Костурино

1

Габрово

1

Просениково

1

Мемешли

1

Куклиш

2

Сачево

1

Дорломбос

1

Баница

1

Струмица

98

Орманли

1

Свидовица

1

/

/

Струмица

82

Струмица

120

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

113

ВКУПНО

95

ВКУПНО

135

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

1

Банско

2

Вељуса

1

Белотино

1

Вељуса

1

Водоча

1

Водоча

1

Водоча

1

Баница

1

Габрово

1

Дабиле

1

Просениково

2

Град.Балдовци

1

Куклиш

2

Дабиле

1

Добрејци

            1

Муртино

2

Сачево

1

Костурино

 1

Просениково

1

Добрејци

1

Куклиш

 1

Рич

1

Свидовица

1

Муртино

 1

Костурино

2

Куклиш

2

Попчево

 1

Раборци

1

Град.Балдовци

1

Просениково

 1

Габрово

            1

Муртино

1

Сачево

 1

Свидовица

1

Банско

1

Струмица

90

Добрејци

1

Габрово

1

/

/

Сачево

1

Попчево

1

/

/

Баница

1

Костурино

2

/

/

Струмица

75

Струмица

80

ВКУПНО

102

ВКУПНО

94

ВКУПНО

98

Во извештајниот период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, постапувајќи по барањата за сервисирање на јавното осветлување, одделението за јавно осветлување постави вкупно 2240 сијалици, 3000 метри X00 A 2x16mm2(SKS) кабел, 400 метри PP-Y 3x1,5mm2 кабел и 2217 броја елементи за улично осветлување како што се(пригушници, осигурувачи, затеги, светлосни арматури, заштитни стакла, фотореле,изолир трака и сл.)

Од поставените 2240 сијалици најголем број се ЛЕД сијалици. Во прилог се дадени и бројчано користениот тип на сијалиц

ТИП НА СИЈАЛИЦА

БРОЈ НА ПОСТАВЕНИ СИЈАЛИЦИ

ЛЕД сијалица

2130

Металхалогена сијалица

30

Натриумова сијалица

80

ВКУПНО

2240

Специјалното возило (платформа) кое служи за извршување на техничките интервенции на одделението за јавно осветлување во повеќе наврати се користеше и за други технички потреби за Струмичкиот карневал, за приклучување и проширување на уличното осветлување.Одделението за јавно осветлување ќе настојува и во наредниот период да го задржи и зголеми нивото на квалитетно одржување заради зголемување на безбедноста на граѓаните. Покрај тоа ќе тежи да се пружаат и други услуг