EN MK

Биланс на успех за 2023год.


28.02.2024

ПРИЛОГ 2

Назив на друштвото ЈП ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА

Адреса, седиште и телефон 24- ти ОКТОМВРИ БР.2  Струмица тел.034/343-787

Адреса за е-пошта  parkiralista_strumica @yakoo.com

Единствен даночен број 4027008504008

                                           

                                                            БИЛАНС НА УСПЕХ

                                        (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

 

                                     за периодот од 01.01.2023 до31.12.2023

 

 

(во денари)

 

Ред.

број

 

 

 П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

 

Број на белешка

                       Износ

 

 

 

Тековна

година

 

Претходна

        година

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)

201

 

47.474.669

36.317.031

 

2.

Приходи од продажба

202

    

19.430.554

18.735.182

 

3.

Останати приходи

203

 

28.044.115

 

17.581.849

 

4.

Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство

 

 

 

 

 

4.а.

Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината

204

 

 

 

 

4.б.

Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината

205

 

 

 

 

5.

Капитализирано сопствено производство и услуги

206

 

 

 

 

6.

II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

207

 

47.942.615

35.967.953

 

7.

Трошоци за суровини и други материјали

 

208

 

16.713.915

10.796.125

 

8.

Набавна вредност на продадени стоки

 

209

 

3.072.871

1.873.771

 

9.

Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

210

 

246.052

233.153

 

10.

Услуги со карактер на материјални трошоци

211

 

12.555.999

7.662.836

 

11.

Останати трошоци од работењето

212

 

3.189.995

3.294.371

 

12.

Трошоци за вработени (214+215+216+217)

213

 

11.501.716

11.293.577

 

12.a.

Плати и надоместоци на плата (нето)

 

214

 

7.463.924

7.155.007

 

 

Ред.

број

 

 

 П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

 

Број на белешка

 

 

 

Тековна

година

Претходна

        година

 

1

2

3

4

5

6

 

12.б.

Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 

215

 

745.108

500.951

 

12.в.

Придонеси од задолжително социјално осигурување

 

216

 

2.929.405

2.977.521

 

12.г.

Останати трошоци за вработените

217

 

363.279

660.098

 

13.

Амортизација на материјалните и нематеријалните средства

218

 

632.992

788.958

 

14.

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства

219

 

 

 

 

15.

Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства

220

 

 

 

 

16.

Резервирања за трошоци и ризици

 

221

 

 

 

 

17.

Останати расходи од работењето

222

 

29.075

25.162

 

18.

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)

223

 

4.764

5.081

 

19.

 Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)

224

 

 

5.081

 

19.а.

Приходи од вложувања во поврзани друштва

 

225

 

 

 

 

19.б.

Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва

226

 

4.764

5.081

 

19       .в.

Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва

227

 

 

 

 

19.г.

Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва

228

 

 

 

 

20.

Приходи од вложувања во неповрзани друштва

 

229

 

 

 

 

21.

Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва

230

 

 

 

 

22.

Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва

231

 

 

 

 

23.

 Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства

232

 

 

 

 

24.

 Останати финансиски приходи

233

 

 

 

 

25.

IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)

234

 

72.160

24.711

 

26.

Финансиски расходи од односи со поврзани друштва

(236+237+238)

235

 

 

 

 

26.а.

Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва

236

 

 

 

 

26.б.

Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва

237

 

 

 

 

26.в.

Останати финансиски расходи од поврзани друштва

238

 

 

 

 

27.

Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва

239

 

72.160

24.711

 

28.

Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва

240

 

 

 

 

 

Ред.

број

 

 

 П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

 

Број на белешка

                      Износ

 

 

 

Тековна

година

 

Претходна

година

 

1

2

3

4

5

6

 

29.

Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства

241

 

 

 

 

30.

Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања

242

 

 

 

 

31.

 Останати финансиски расходи

243

 

 

 

 

32.

Удел во добивката на придружените друштва

244

 

 

 

 

33.

Удел во загубата на придружените друштва

245

 

 

 

 

34.

 Добивка од редовното работење

(201+ 223+244) – (204-205+207+234+245)

246

 

 

329.448

 

35.

Загуба од редовното работење

(204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)

247

 

535.342

 

 

36.

Нето добивка од прекинати работења

248

 

 

 

 

37.

Нето загуба од прекинати работења

249

 

 

 

 

38.

Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)

250

 

 

329.448

 

39.

Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)

251

 

535.342

 

 

40.

 Данок на добивка

252

 

 

45.758

 

41.

Одложени даночни приходи

253

 

 

 

 

42.

Одложени даночни расходи

254

 

 

 

 

43.

НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 

(250-252+253-254)

255

 

 

283.690

 

44.

НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(251+252-253+254)

256

 

535.342

 

 

45.

Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)

257

 

23

26

 

46.

Број на месеци на работење (во апсолутен износ)

 

258

 

12

12

 

 

 

 

 

47.

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ

259

 

 

 

 

47.а.

Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното  друштво

260

 

 

283.690

 

47.б.

Добивка која припаѓа на неконтролираното учество

261

 

 

 

 

47.в.

Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво

262

 

             535.342

 

 

47.г.

Загуба која се однесува на неконтролираното учество

263

 

 

 

 

48.

ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

264

 

 

 

 

48.а.

Вкупна основна заработувачка по акција

265

 

 

 

 

48.б.

Вкупна разводнета заработувачка по акција

266

 

 

 

 

48.в.

Основна заработувачка по акција од прекинато работење

267

 

 

 

 

48.г.

Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење

268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01.2021_ до 31.12.2021

 

 

 

Ред.

број

 

 

 П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

 

Број на белешка

Износ

    Тековна

     година

 Претходна   

     година

1

2

3

4

5

6

1.

Добивка за годината

269

 

 

283.690

2.

Загуба за годината

270

 

535.342

 

3.

Останата сеопфатна добивка  (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)

271

 

 

 

4.

Останата сеопфатна загуба

(274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)

272

 

 

 

5.

Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење

273

 

 

 

6.

Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење

274

 

 

 

7.

Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба

275

 

 

 

8.

Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба

276

 

 

 

9.

Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови

277

 

 

 

10.

Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови

278

 

 

 

11.

Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)

279

 

 

 

12.

Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)

280

 

 

 

13.

Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените

281

 

 

 

14.

Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените

282

 

 

 

15.

Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)

283

 

 

 

16.

Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)

284

 

 

 

17.

Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка

285

 

 

 

18.

Нето останата сеопфатна добивка (271-285)

286

 

 

 

                                                  19.

Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)

287

 

 

 

20.

Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или  (286-270)

288

 

 

 

20.а.

Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво

289

 

 

 

20.б.

Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество

290

 

 

 

21.

Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)

291

 

 

 

21.а.

Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво

292

 

 

 

21.б

Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество

293

 

 

 

 

 

 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____________________________________ДЕЈНОСТ-

4

3

2

1

 

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07,150/07, 140/08,17/11, 53/11 и 70/13).

 

 

 

 

 

Лице одговорно за составување на образецот.

 

Име и презиме Митко Бујуклиев

 

Број од регистарот на Институтот на сметководители и

овластени сметководители на Република Македонија: 0105494

 

Потпис ________________________

 

Во _______________________

 

На ден ____________________

 

 

 

 

Во _

_

_________________

На ден _____________

Име и презиме на законски застапник на друштвото:

 

 

Иван Стаменовски

 

 

Потпис --------------------------------