EN MK

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2022 до 31.12.2022)


28.09.2023

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019), Јавно претпријатие за изградба одржување и користење на јавни паркинг простори ,, Паркиралишта Струмица“-Струмица, ул. 24-ти Октомври бр.2, Струмица,тел. 034/343-787, e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com, службеното лице Татјана Медарска го подготви следниот

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

(од 1.01.2022 до 31.12.2022)

 

 1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај

 имателите на информации;

-Татјана Медарска , тел.075 388-020 , 034 343787 и e-mail parkiralista_strumica@yahoo.com  или tmedarska@yahoo.com вработена во Јавното претпријатие ,, Паркиралишта Струмица“-Струмица, посредува со информациите од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

 

 1. Број на примени барања;

- 1 (едно) поднесено барање

1.Барање со бр. 0805-83/1 од 02.09.2022 год. од Здружение за развој Центар за управување со промени, ул.Рајко Жинзифов бр.44-1, Скопје, тел. 02 6092-216,

е-поштa: dimitar.vrglevski@cup.org.mk,Моб.број. 078 323 269

 Овластено лице на барателот на информацијата: Неда Малевска Сачмароска.

Предмет на барање: Податоци заради спроведување на анализа за избраните и именуваните лица, како и обемот и составот на управните и надзорните одбори во институциите од јавниот сектор.

 

 1. Број на позитивно одговорени барања;

- 1 (едно) барања е позитивно одговорено

-Барање со бр. 0805-83/1 од 02.09.2022 год. е позитивно одговорено,  бараната информација- доставување на податоци заради спроведување на анализа за избраните и именуваните лица, како и обемот и составот на управните и надзорните одбори во институциите од јавниот сектор, е испратена по пошта на следнава адреса ул. Рајко Жинзифов бр.44-1 Скопје,  на ден 28.09.2022 год.

 

 1. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање;

-нема

 

 1. Број на неодговорени барања

-нема

 

 1. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација);

-нема

 

 1. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата;

-нема

 

 1. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата

-нема

 

 1. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање и

-нема

 

 1. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање.

-нема

 

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

 

УКАЖУВАЊЕ: Согласнo Националниот акциски план за Отворено Владино Партнерство и заложбата „Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб страниците на институциите“, во Прилог на Годишниот извештај, службените лица кај имателите на информации од јавен карактер треба да ги внесат линковите до 22-те категории на документи содржани во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ова Укажување се однесува на имателите на информации од јавен карактер кои имаат веб страници

 

 1. податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му се утврдени со закон, http://www.strumicaparking.mk/
 2. основните податоци за контакт со имателот на информацијата и тоа: назив, адреса,

телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата,        http://www.strumicaparking.mk/

 1. податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата

(биографија, податоци за контакт и друго), нема

 1. основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со

информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, http://www.strumicaparking.mk/

 1. основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно

пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, нема

 1. список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен емаил и службен телефон, нема
 2. законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило, нема
 3. прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на

информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна

организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено

внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија

и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени

со закон, http://www.strumicaparking.mk/

 1. органограм за внатрешна организација, http://www.strumicaparking.mk/
 2. стратешки планови и стратегии за работа на имателите на информации, http://www.strumicaparking.mk/
 3. годишни планови и програми за работа, http://www.strumicaparking.mk/
 4. годишен Буџет и завршна сметка, http://www.strumicaparking.mk/
 5. годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот, http://www.strumicaparking.mk/
 6. ревизорски извештај, нема
 7. видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката

достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за

законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за

остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни

податоци), http://www.strumicaparking.mk/

 1. тарифници за надоместоци за издавање на реални акти, http://www.strumicaparking.mk/
 2. начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на

поднесување усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено

по електронски пат), нема

 1. целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за

јавно-приватно партнерство, нема

 1. предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични

документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации

соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност

со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска

согласно закон и друго, нема

 1. извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување

контрола и надзор, http://www.strumicaparking.mk/

 1. статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои

се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и

работата на имателот на информации http://www.strumicaparking.mk/

 1. други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на

информацијата. http://www.strumicaparking.mk/

 

 

                                                               

Струмица, 04.01.2023 год                                            ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица

                                                                                                   (Имател на информации-печат)

 

 

 

 

 

                                                                                                  Татјана Медарска

                                                                                           (службено лице – потпис)