EN MK
services_parking_cover

28.02.2024


Биланс на состојба за 2023год.

  ПРИЛОГ 1                                                                                ... Повеќе

28.02.2024


Годишен извештај од 01.01.2023 до 31.12.2023

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: 24 Октомври бр.2 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com   ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2023 до 31.12.2023 година Струмица, 2024  ... Повеќе

28.02.2024


Годишен извештај финансов дел 2023год.

    Остварени резултати за период од 01.01.2023год. до 31.12.2023год.     Ј П ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА-Струмица   Р.бр ОПИС ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2023 во денари   А ВКУПНИ ПРИХОДИ   47,479,433 ден.   1 Приходи... Повеќе

28.02.2024


Биланс на успех за 2023год.

ПРИЛОГ 2 Назив на друштвото ЈП ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА Адреса, седиште и телефон 24- ти ОКТОМВРИ БР.2  Струмица тел.034/343-787 Адреса за е-пошта  parkiralista_strumica @yakoo.com Единствен даночен број 4027008504008                                                                                ... Повеќе

02.01.2024


Оглас за избор на членови на управен одбор

Врз основа на член 17-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и ,,Службен Весник на Република Северна Македонија,, бр.275/19,89/22 и 274/22) как... Повеќе

02.01.2024


Оглас за избор на членови на надзорен одбор

Врз основа на член 17-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и ,,Службен Весник на Република Северна Македонија,, бр.275/19,89/22 и 274/22) как... Повеќе

02.01.2024


Програма за работа за 2024год

  Јавно Претпријатие Паркиралишта Струмица Струмица ul: 24 Oktomvri br.2 Strumica 2400 ✆ 034/343-787  e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com Врз основа на член 19 од Законот за јaвни претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/0... Повеќе

01.12.2023


Одлука за избор на кандидати

Врз основа на член 37-м од Законот за јавните претпријатија ((„Службен весникна Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник наРепублика Северна Македонија“ бр. 275/19, 89/22 и 274/22)... Повеќе

08.11.2023


Извештај од 01.01.2023-30.09.2023

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: 24 Октомври бр.2 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2023 до 30.09.2023 годи Струмица, 2023... Повеќе

01.11.2023


Оглас за вработување 01/2023

Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" - Струмица ул. "24-ти Октомври" бр.2,  2400  Струмица тел./факс 034 343 787 e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com          Врз основа на член 37-е и член 37-и од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/9... Повеќе

28.09.2023


План за јавни набавки 2023год.

    Vrz osnova na ~len 75 stav 1 od Zakonot za javni nabavki ( Sl. vesnik na RSM br. 24/19 i 87/21) i ~len 33 od Statutot na JP Parkirali[ta Strumica – Strumica, a vo vo vrska so Pravilnikot za formata, sodr`inata kako i na~inot na izgotvuvawe na godi[niot plan za javni nabavki (“ Slu`ben vesnik na... Повеќе

28.09.2023


Извештај од 01.01.2023 - 30.06.2023

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: 24 Октомври бр.2 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2023 до 30.06.2023 година          ... Повеќе

28.09.2023


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2021 до 31.12.2021)

     Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019), Јавно претпријатие за изградба одржување и користење на јавни паркинг простори ,, Паркиралишта Струмица“-Струмица, ул.Боро Џони бр.10,тел/факс 034/343-787, e-mail: parkiralista_s... Повеќе

28.09.2023


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2022 до 31.12.2022)

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019), Јавно претпријатие за изградба одржување и користење на јавни паркинг простори ,, Паркиралишта Струмица“-Струмица, ул. 24-ти Октомври бр.2, Струмица,тел. 034/343-787, e-mail: parkiral... Повеќе

24.07.2023


Извештај од 01.01.2023-31.03.2023

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: 24 Октомври бр.2 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2023 до 31.03.2023 година          ... Повеќе

28.02.2023


Биланс на состојба за 2022год.

                                                                                    Пе... Повеќе

28.02.2023


Биланс на успех за 2022год.

                                                                                  Перио... Повеќе

04.01.2023


Програма за работа за 2023год

  Javno pretprijatie PARKIRALI[TA  STRUMICA S t r u m i c a   ul: 24 Oktomvri br.2 Strumica 2400 ) 034/343-787  e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com     Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03,49/06,22/07,83/09,97/10... Повеќе

04.11.2022


Деветмесечен извештај од 01.01.2022-30.09.2022

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: 24 Октомври бр.2 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2022 до 30.09.2022 година          ... Повеќе

12.10.2022


Годишен извештај од 01.01.2021год до 31.12.2021год

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2021 до 31.12.2021 година          ... Повеќе

12.10.2022


Програма за работа 2022год. корегирана

  Javno pretprijatie PARKIRALI[TA  STRUMICA S t r u m i c a   ul: Boro Xoni” br. 10 Strumica 2400 ) 034/343-787  e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com     Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03,49/06,22/07,83/09,97/1... Повеќе

12.10.2022


Програма за работа 2022год

    Javno pretprijatie PARKIRALI[TA  STRUMICA S t r u m i c a   ul: Boro Xoni” br. 10 Strumica 2400 ) 034/343-787  e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com     Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03,49/06,22/07,83/09,9... Повеќе

29.09.2022


Биланс на успех за 2021год.

                                                                ПРИЛОГ 2 Назив на друштвото ЈП ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА Адреса, седиште и... Повеќе

29.09.2022


Биланс на состојба за 2021год.

 Назив на друштвото Ј П ПАРКИРАЛИШТА Струмица Адреса, седиште и телефон БОРО ЏОНИ БР10-Струмица тел.034/343-787 Адреса за е-пошта parkiralista_strumica@yahoo.com Единствен даночен број 4027008504008                                                                                                  ... Повеќе

22.09.2022


Шест месечен извештај од 01.01.2022 до 30.06.2022

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2022 до 30.06.2022 година          ... Повеќе

12.08.2019


Шест месечен извештај

    Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2019 до 30.06.2019 година        ... Повеќе

17.05.2019


Тромесечен извештај од 01.01.2019 до 31.03.2019

    Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2019 до 31.03.2019 година        ... Повеќе

20.03.2019


Завршна сметка 2018 (Биланс на состојбата)

ПРИЛОГ 1                                                                                ... Повеќе

20.03.2019


Завршна сметка 2018 (Биланс на успех)

                                                                                                                                                                                                                                                                    ПРИЛОГ 2        ... Повеќе

20.03.2019


Годишен извештај за 2018 година

    Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2018 до 31.12.2018 година        ... Повеќе

04.12.2018


Оглас за вработување 2018

Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" - Струмица ул. "Боро Џони" бр.10 2400  Струмица тел./факс 034 343 787 e-mail: parkiralista_strumica@yahoo.com          Врз основа на член 37-е и член 37-и од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 38/96,6/02,40/03,49/06,22/07,83/09,97/10,... Повеќе

19.10.2018


Девет месечен извештај

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2018 до 30.09.2018 година          ... Повеќе

20.07.2018


Шест месечен извештај

    Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2018 до 31.06.2018 година        ... Повеќе

01.05.2018


Тромесечен извештај од 01.01.2018 до 31.03.2018

    Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" Струмица   ул: Боро Џони бр. 10 Струмица 2400 ) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com     ИЗВЕШТАЈ За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период  од 01.01.2018 до 31.03.2018 година        ... Повеќе

01.03.2018


Завршна сметка 2017 (Биланс на успех)

                                                                                  Перио... Повеќе

01.03.2018


Завршна сметка 2017 (Биланс на состојбата)

ПРИЛОГ 1                                                                                ... Повеќе

19.05.2017


Известување за станари

Во врска со започнувањето на зонското паркирање, ги известуваме станарите кои немат гаража или дворно место за да ги паркират своите возила, дека од 22.05.2017 година (понеделник) во Дирекцијата на ЈП Паркиралишта Струмица – Струмица, на бул. Маршал Тито бр. бб ( во зградата над Комерцијална Банка)... Повеќе

28.10.2016


Се опремуваат паркинг места за велосипеди во градот

Јавното претпријатие "Паркиралишта Струмица" деновиве, работи на опремување на паркинг места за велосипеди во градот. Од планираните пет локации на кои ќе бидат монтирани вкупно 31 рамка за 62 велосипеда за паркирање на отворено, четири се веќе завршени. Овој проект се реализира на инацијатива на Ко... Повеќе

10.10.2016


„Паркиралишта – Струмица“ со трета донација во градинката „Детска радост“

Јавното претпријатие „Паркиралишта – Струмица“, денеска, на последниот ден од одбележувањето на Детската недела, уште еднаш ја потврди својата општествена одговорност донирајќи помош во градинката „Детска радост“ Клон 1. Според Верица Узунова, директор на претпријатието, оваа донација е трета по ред... Повеќе

16.08.2016


Општина Медијана Ниш – во посета на Општина Струмица

Во официјална посета на Општина Струмица минатиот викенд присуствуваа претставници од општина Медијана, Ниш. Заменик претседателот на Општина Медијана Срџан Петрович во присуство на директорот на ЈКП “Паркинг Сервис Ниш” доц. д-р Марко Јанкович покрај работниот дел, беа гости и на 5- то издание... Повеќе

16.06.2016


Известување

Почитувани, Ве известуваме дека по повод претстојниот празник „Духовден“ на ден 17.06 2016 година (петок) отворените јавни паркиралишта со кои стопанисува ЈП “Паркиралишта Струмица” ќе бидат бесплатни за сите граѓани. ЈП “Паркиралишта Струмица” продолжува со работа на 18.06 2016 година (сабота)... Повеќе

09.06.2016


Иницијатива за формирање на Асоцијација на комунални претпријатија за јавни паркиралишта

Директорите на јавните претпријатија “Паркиралишта Струмица”, “Паркинзи на општина Центар” и “Куманово Паркинг”, Верица Узунова, Саша Богдановиќ и Фадиљ Шабани, вчера потпишаа Иницијатива за формирање на Асоцијација на комунални претпријатија за јавни паркиралишта, со цел да се воспостави партнерств... Повеќе

18.03.2016


Часот на планетата земја

ЈП “Паркиралишта Струмица”- Струмица (Одделение за јавно осветлување) како секоја година и оваа активно се вклучува во најголемата светска еколошка акција “Часот на планетата земја”. Затоа утре на  19 март ќе се одбележи оваа акција со тоа што во 20 часот и 30 минути па се до 21 часот и 30 минути по... Повеќе

15.03.2016


#37 седница на Советот на Општина Струмица

На вчерашната триесет и седма седница на Советот на Општина Струмица на дневен ред беа поставени и: -Извештајот за работа на ЈП “Паркиралишта- Струмица” Струмица за периодот од 01.01-31.12.2015 година -Годишната сметка на ЈП “Паркиралишта- Струмица” Струмица за 2015 година -Одлуката за распоредув... Повеќе

04.03.2016


Известување

ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани, Ве известуваме дека во периодот од 07 март до 12 март 2016 г. ќе се вршат градежни активности за уредување на посебен паркинг простор на КП бр.1728/1 КО Струмица кој се наоѓа позади зградата на ул.Ленинова бр.14 и истиот ќе биде затворен за паркирање на возилата.Поради тоа... Повеќе

25.02.2016


Донација на играчки во градинката "Детска Радост"

"Паркиралишта Струмица" донираше играчки во градинката "Детска Радост" Продолжуваме со основните функции на работењето на претпријатието а тоа е одговорноста кон општеството. По претходната донација која се реализираше во Септември минатата година во клон 6, денеска Јавното Претпријатие” Паркиралиш... Повеќе

17.02.2016


Нови членови на Управен и Надзорен одбор

Советот на општина Струмица на вчерашната 36-та седница ја усвои предлог-одлуката за утврдување режим на сообраќајот со обележување на паркинг просторот за зонско паркирање на КП бр. 1728/1 КО  кое се наоѓа позади Јавното обвинителство во Струмица. Исто така беа усвоени и предлог-решенијата за раз... Повеќе

18.01.2016


Известување

Почитувани, Ве известуваме дека по повод претстојниот православен празник Богојавление (Водици) на ден 19.01.2016 година (вторник) отворените јавни паркиралишта со кои стопанисува ЈП “Паркиралишта Струмица” ќе бидат бесплатни за сите граѓани. Со почит ЈП Паркиралишта Струмица Повеќе

13.01.2016


Дводневна посета на Центарот за градска мобилност на Софија

Претставници на Струмица и Софија разменија искуства од областа на паркирањето Претставници на Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ престојуваа во дводневна посета на Центарот за градска мобилност на Софија, Република Бугарија. Посетата се реализираше на покана на директорот на Центарот, Си... Повеќе

05.01.2016


Известување

Почитувани, Ве известуваме дека по повод претстојните Божиќни празници на ден  06.01.2016 година (среда) и 07.01.2016 година (четврток) отворените јавни паркиралишта со кој стопанисува ЈП “Паркиралишта Струмица” ќе бидат бесплатни за сите граѓани. Со почит ЈП Паркиралишта Струмица Повеќе

31.12.2015


Среќна Нова 2016

Почитувани, Периодот кога ја испраќаме Старата 2015 и го очекуваме доаѓањето на Новата 2016 година ни дава надеж  дека убавите работи ќе траат засегогаш. Со желби за здравје, љубов, радост и бериќет Ви ги честитаме престојните празници и ви посакуваме успешна 2016 година. Среќна Нова Година и Чес... Повеќе

29.12.2015


ЈП “Паркиралишта Струмица” програма за 2016

Усвоена програмата за работа на Јавното Претпријатие “Паркиралишта Струмица” за 2016 година На вчерашната 34 седница на Советот на општина Струмица на дневен ред беше и Програмата за работа за 2016 година на Јавното претпријатие “Паркиралишта Струмица”. После  анализата на програмата од страна на с... Повеќе

25.12.2015


За повесели празници

Денес под мотото “За повесели празници”, вработените во ЈП Паркиралишта Струмица ја посетија посебната паралелка во ООУ” Сандо Масев” Струмица. “Во нашето динамично секојдневие,  не смееме да заборавиме дека мисијата на компаниите не е само растот, успехот и услужната дејност, туку и општествената... Повеќе

13.11.2015


Усвоен деветмесeчниот извештај за работењето на ЈП Паркиралишта

На ден 13.11.2015 година на дневен ред на 33тата седница на Советот на општина Струмица беше извештајот за деветмесечното работење на јавното претпријатие "Паркиралишта Струмица". После деталното разгледување на извештајот, образложувањето дадено од страна на директорот но и исцрпувањето на сите ди... Повеќе

05.11.2015


1 година зонско паркирање

Во присуство на Градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, претседателот на советот на општина Струмица Јосиф Христов, советници, директори на јавни претпријатија, раководители, бизнисмени и корисници на паркинг услуги беше одбележана една година од зонското паркирање во град Струмица. Под насл... Повеќе

17.09.2015


Поставена антипаркинг опрема на градскиот плоштад

Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ постави антипаркинг опрема во централното градско подрачје. Заради зголеменото присуство на несоодветни возила на плоштадот „Гоце Делчев" во периодот кој не е предвиден за достава на стока како и честата злоупотреба на пристапните влезови кон плоштадот од... Повеќе

15.09.2015


Донација во Клон 6 во детската градинка

Клонот 6 од детската градинка Детска радост од Струмица, поточно дечињата од тригодишна возраст се здобија со нови масички, столчиња и играчки како донација од Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица’’. На овој начин претпријатието уште еднаш ја искажа една од основните функции на работењето – о... Повеќе

16.07.2015


Поставен часовник во градскиот парк

Големиот градски парк во Струмица е надополнет и разубавен. Општина Струмица излезе во пресрет на барањата на граѓаните за поставување на часовник во големиот градски парк и тој веќе е поставен.Го чекавме вистинскиот момент за да се намали интензитетот на движење во големиот градски парк како би мож... Повеќе

01.07.2015


Автоматизирана рампа во подземниот паркинг

Отпочнувајќи од 1ви јули 2015 во подземниот паркинг Гоце Делчев под плоштадот во Струмица се воведе нова автоматизирана рампа за корисниците на паркинг услугата.   Иако и до сега паркингот функционираше на база на подигнување и спуштање на рампата кое беше механички од внатре од наплатната барака, о... Повеќе